De industrie en de duurzame energietransitie

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe de industrie de duurzame energietransitie kan realiseren
met circulaire economie en energie.

De industrie is een belangrijke sector voor de economie, 
maar ook een grote verbruiker van energie en grondstoffen.
De industrie is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de broeikasgasemissies in Europa. 


Om bij te dragen aan de klimaatdoelen van de Europese Unie en Nederland, 

moet de industrie tegen 2050 klimaatneutraal worden. 

Dit betekent dat de industrie haar uitstoot van broeikasgassen moet verminderen of compenseren 
door het gebruik van schone technologieën, hernieuwbare energiebronnen, circulaire economie 
en koolstofopvang en -opslag.

Schone technologieën zijn technologieën  die minder energie, water en grondstoffen verbruiken,
minder afval en emissies produceren en meer waarde creëren. 
Voorbeelden van schone technologieën zijn 
waterstof, biomassa, elektrificatie, procesefficiëntie, materiaalrecycling en substitutie. 

De industrie kan deze technologieën toepassen om haar productieprocessen te verduurzamen 
en haar producten te innoveren. 

Waterstof en biomassa worden alleen als schone technologieën beschouwd 
als ze uit hernieuwbare bronnen worden geproduceerd.
Hernieuwbare energiebronnen  zijn energiebronnen die niet opraken
of die zichzelf binnen een korte tijd kunnen vernieuwen. 
Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn zon, wind, water, aardwarmte en biogas. 
 

De industrie kan deze energiebronnen gebruiken  om haar eigen energie op te wekken
of om groene stroom in te kopen. 

De industrie kan ook gebruik maken van restwarmte of warmtepompen 
om haar warmtevraag te verminderen of te verduurzamen. 
Restwarmte is de warmte die vrijkomt bij industriële processen
en die anders verloren zou gaan.
Circulaire economie  is een economisch systeem
waarin geen eindige grondstoffen worden uitgeput 
en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. 
De circulaire economie richt zich op het behouden van de waarde 
van producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk en het voorkomen van afval. 

De industrie kan de circulaire economie toepassen 
door circulair te ontwerpen, circulair te produceren, circulair te gebruiken, circulair te hergebruiken 
en circulair te recyclen. 

Circulair ontwerpen betekent dat producten zo worden ontworpen dat ze makkelijk te demonteren,
repareren, hergebruiken en recyclen zijn.

Koolstofopvang en -opslag  is een technologie die CO2 uit de lucht of uit industriële processen haalt 
en opslaat in ondergrondse reservoirs of omzet in nuttige producten. 
Koolstofopvang en -opslag kan een rol spelen in het compenseren van de resterende uitstoot 
van de industrie die niet verminderd kan worden door andere maatregelen. 
Koolstofopvang en -opslag is echter nog in ontwikkeling en er zijn nog veel technische,  economische
en maatschappelijke uitdagingen om het op grote schaal toe te passen.

De industrie kan deze oplossingen combineren  om een integrale aanpak te ontwikkelen
voor de duurzame energietransitie 
met circulaire economie en energie. 
Dit vergt een nauwe samenwerking  tussen
de industrie, de overheid, de onderzoeks- en innovatiegemeenschap en de maatschappij. 

De industrie kan ook gebruik maken van de beschikbare financiële instrumenten  en stimuleringsregelingen om haar transitie te ondersteunen. 

De Europese Commissie heeft onlangs
een nieuw actieplan circulaire economie gelanceerd
om de overgang naar een schonere
en concurrerendere economie te versnellen.

 

#Euclimatepact
#Energiepriority
#energy
#Energietransitie