Energie Priority

Welkom op de pagina Energie Priority,
waar ik mijn visie en kennis deel over duurzame energie en klimaatverandering.
Mijn naam is Frank Van Calster, en ik ben een gepassioneerd energie-expert en -adviseur.
Ik geloof dat we samen kunnen werken aan een betere toekomst voor onszelf en onze planeet,
door slimme en innovatieve oplossingen te vinden voor onze energie-uitdagingen.
Op deze pagina vind je de inhoud van mijn documenten dat over verschillende onderwerpen
die te maken hebben met energie en klimaat.
Ik hoop dat je ze interessant en nuttig vindt,
en dat je met me in gesprek gaat over deze belangrijke thema’s.
Laten we samen de energie-prioriteit maken!

Punt 1.

Een voorstel voor een duurzame transitie van olie naar plastic:
hoe de wereld kan profiteren van een beter gebruik van de eindige en schaarse grondstof:
Aanpak en oplossing:

Om de problemen die gepaard gaan met het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen en plastic te verminderen of te voorkomen,
stellen wij voor om een radicale verandering in het gebruik van oliegrondstof in de wereld te bewerkstelligen.
Wij stellen voor dat oliegrondstof enkel nog gebruikt mag worden voor het maken van duurzame kunststoffen,
zoals plastic, en niet meer voor het maken van brandstoffen, zoals benzine of diesel.

Wij onderbouwen ons voorstel met de volgende argumenten:
• Het gebruik van oliegrondstof voor materialistische producten is een betere benutting van de eindige en schaarse grondstof dan het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen. Materialistische producten hebben een langere levensduur en een hogere toegevoegde waarde dan brandstoffen, die eenmalig worden verbruikt en verloren gaan. Bovendien kunnen materialistische producten worden gerecycleerd of hergebruikt, waardoor de vraag naar nieuwe oliegrondstof afneemt.

• Het gebruik van oliegrondstof voor materialistische producten is een milieuvriendelijker alternatief dan het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen. Materialistische producten veroorzaken minder broeikasgassen en luchtvervuiling dan brandstoffen, die bijdragen aan de klimaatverandering en de gezondheid schaden. Bovendien kunnen materialistische producten worden gemaakt uit hernieuwbare bronnen, zoals bioplastic, of ontworpen worden om biologisch afbreekbaar of composteerbaar te zijn, waardoor de impact op het milieu vermindert.

• Het gebruik van oliegrondstof voor materialistische producten is een geopolitiek stabielere optie dan het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen.
Materialistische producten verminderen de afhankelijkheid van externe leveranciers, die de prijzen en voorwaarden van de olie kunnen bepalen of manipuleren.
Bovendien verminderen materialistische producten de spanningen en rivaliteiten tussen producerende en consumerende landen, die vaak leiden tot oorlogen, sancties, terrorisme of piraterij.

 

Om ons voorstel te realiseren, stellen wij voor om de volgende acties te ondernemen:
• Wij vragen aan de internationale gemeenschap om een bindend verdrag te sluiten dat het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen verbiedt of beperkt, en het gebruik van oliegrondstof voor materialistische producten stimuleert of subsidieert. Dit verdrag moet ook voorzien in sancties of boetes voor overtreders, en in compensaties of steunmaatregelen voor getroffen partijen.

• Wij vragen aan de overheden om nationale wetten en regels aan te nemen die in lijn zijn met het internationale verdrag, en die het gebruik van oliegrondstof voor brandstoffen ontmoedigen of belasten, en het gebruik van oliegrondstof voor materialistische producten bevorderen of vrijstellen.
Deze wetten en regels moeten ook zorgen voor een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de transitie,
en voor een sociale dialoog met alle betrokken stakeholders.

Wij vragen aan de bedrijven om hun bedrijfsmodellen en processen aan te passen aan de nieuwe realiteit, en om te investeren in innovatie en ontwikkeling op het gebied van duurzame kunststoffen. Deze kunststoffen moeten voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, en tegelijkertijd milieuvriendelijk en economisch haalbaar zijn. De bedrijven moeten ook zorgen voor een transparante en verantwoorde rapportering over hun activiteiten en resultaten.

• Wij vragen aan de burgers om hun consumptie- en leefgewoontes te veranderen, en om bewuster om te gaan met het gebruik van oliegrondstof en plastic. De burgers moeten kiezen voor producten die gemaakt zijn uit duurzame kunststoffen, en die recycleerbaar of herbruikbaar zijn. De burgers moeten ook vermijden om plastic afval te produceren of te dumpen, en in plaats daarvan het afval te sorteren of te composteren.
Wij geloven dat ons voorstel een win-win situatie kan creëren voor alle partijen, en dat het kan bijdragen aan een betere wereld voor onszelf en de toekomstige generaties. Wij hopen dat u ons voorstel zult steunen en actie zult ondernemen om het te realiseren.

 

___________________

Punt 2.

Elektrisch rijden is economisch goed,
omdat het mensen helpt om geld te besparen en de economie te stimuleren.
Een van de manieren waarop elektrisch rijden geld bespaart,
is door het vermijden van fossiele brandstoffen, die duur en vervuilend zijn.
Fossiele brandstoffen zijn eindige bronnen die steeds schaarser en duurder worden naarmate de vraag ernaar toeneemt.

Bovendien veroorzaken fossiele brandstoffen veel schade aan het milieu, het klimaat en de volksgezondheid,
door de uitstoot van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen.
Deze schade leidt tot extra kosten voor de samenleving, zoals de kosten voor de aanpassing aan de klimaatverandering,
de kosten voor de bestrijding van de luchtvervuiling,
en de kosten voor de behandeling van de gezondheidsproblemen.

Elektrisch rijden daarentegen maakt gebruik van elektriciteit, die goedkoper en schoner is dan fossiele brandstoffen.
Elektriciteit kan worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zon, wind en water,
die onuitputtelijk en milieuvriendelijk zijn.
Bovendien zijn elektrische voertuigen efficiënter dan voertuigen met een verbrandingsmotor,
omdat ze minder energie verliezen door warmte en wrijving.
Elektrisch rijden vermindert dus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen,
waardoor de gebruikers van elektrische voertuigen minder geld hoeven uit te geven aan brandstof
en minder bijdragen aan de milieuschade.

Om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken,
is het belangrijk om het laadpaaltarief zo laag mogelijk te houden.
Het laadpaaltarief is de prijs die men betaalt om een elektrisch voertuig op te laden bij een openbare of private laadpaal.
Het laadpaaltarief kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie, het tijdstip,
het vermogen en de duur van het laden.
Het laadpaaltarief moet kunstmatig laag worden gehouden
om een groot prijsverschil te creëren tussen elektrisch rijden en benzine rijden.
Dit kan bijvoorbeeld door subsidies, belastingvoordelen of prijsregulering.
Een laag laadpaaltarief zal de gebruikers van elektrische voertuigen stimuleren om meer te rijden en te laden,
waardoor ze nog meer geld kunnen besparen op brandstofkosten.

Het geld dat men bespaart door elektrisch te rijden kan worden gebruikt om de economie te verbeteren.
Men kan bijvoorbeeld meer geld uitgeven aan andere goederen en diensten,
waardoor de consumptie en de productie toenemen.
Men kan ook meer geld investeren in innovatieve projecten of ondernemingen,
waardoor de technologische vooruitgang en de concurrentiekracht versterken.
Men kan ook meer geld doneren aan sociale of ecologische doelen,
waardoor de solidariteit en de duurzaamheid vergroten.
Elektrisch rijden kan dus leiden tot meer welvaart en welzijn voor iedereen in Europa.

 

 

Het laadpaaltarief voor elektrische voertuigen is een cruciale factor
die de overstap van benzine naar elektrisch rijden kan versnellen of vertragen.
Elektrisch rijden heeft vele voordelen, zowel voor de individuele gebruikers als voor de samenleving als geheel.
Om deze voordelen te benutten, is het essentieel om het laadpaaltarief kunstmatig zo laag mogelijk te houden.
Dit kan bijvoorbeeld door subsidies, belastingvoordelen, of prijsregulering.
Een laag laadpaaltarief zal de gebruikers van elektrische voertuigen aanmoedigen om meer te rijden en te laden,
waardoor ze kunnen profiteren van de volgende voordelen:
 

 • Lagere brandstofkosten: Elektrisch rijden is goedkoper dan benzine rijden,
  omdat elektriciteit goedkoper is dan benzine per kilometer.
  Bovendien zijn elektrische voertuigen efficiënter dan benzinevoertuigen,
  omdat ze minder energie verliezen door warmte en wrijving.
  Een laag laadpaaltarief zal de brandstofkosten nog verder verlagen,
  waardoor de gebruikers van elektrische voertuigen meer geld kunnen besparen.
   
 • Minder emissies: Elektrisch rijden is milieuvriendelijker dan benzine rijden,
  omdat elektrische voertuigen geen schadelijke gassen uitstoten, zoals koolstofdioxide, stikstofoxiden, en fijnstof.
  Deze gassen dragen bij aan de klimaatverandering en de luchtvervuiling,
  die ernstige gevolgen hebben voor de volksgezondheid en de biodiversiteit.
  Een laag laadpaaltarief zal de emissies nog verder verminderen,
  waardoor de gebruikers van elektrische voertuigen kunnen bijdragen aan de energietransitie en de duurzame ontwikkeling.
   
 • Meer comfort: Elektrisch rijden is comfortabeler dan benzine rijden, omdat elektrische voertuigen stiller zijn,
  minder trillen, en sneller accelereren dan benzinevoertuigen.
  Bovendien hebben elektrische voertuigen minder onderhoud nodig dan benzinevoertuigen,
  omdat ze minder bewegende onderdelen hebben die kunnen slijten of defect raken.
  Een laag laadpaaltarief zal het comfort nog verder verhogen,
  waardoor de gebruikers van elektrische voertuigen meer plezier kunnen beleven aan het rijden.

Naast deze voordelen voor de individuele gebruikers,
heeft elektrisch rijden ook voordelen voor de economie en de samenleving als geheel.
Een laag laadpaaltarief zal deze voordelen nog verder versterken,
waardoor meer mensen worden aangemoedigd om over te stappen naar elektrisch rijden.
 

Enkele voorbeelden van deze voordelen zijn:

 • Goedkopere pakketleveringen: Elektrisch rijden kan de kosten van pakketleveringen verlagen,
  omdat elektrische bestelwagens en vrachtwagens minder brandstofkosten hebben dan benzinevoertuigen.
  Bovendien kunnen elektrische bestelwagens en vrachtwagens gebruik maken van slimme laadoplossingen,
  zoals dynamisch laden of draadloos laden, die het laden efficiënter en flexibeler maken.
  Een laag laadpaaltarief zal de kosten van pakketleveringen nog verder verlagen,
  waardoor de consumenten minder verzendkosten hoeven te betalen en de e-commerce sector kan groeien.

 

 • Goedkopere taxi’s: Elektrisch rijden kan de kosten van taxi’s verlagen,
  omdat elektrische taxi’s minder brandstofkosten hebben dan benzinevoertuigen.
  Bovendien kunnen elektrische taxi’s gebruik maken van slimme mobiliteitsdiensten,
  zoals ride-hailing of car-sharing, die het vervoer efficiënter en toegankelijker maken.
  Een laag laadpaaltarief zal de kosten van taxi’s nog verder verlagen,
  waardoor de reizigers minder vervoerskosten hoeven te betalen en de mobiliteitssector kan innoveren.
   
 • Meer werkgelegenheid: Elektrisch rijden kan de werkgelegenheid verhogen,
  omdat elektrisch rijden meer vraag creëert naar elektriciteit, laadinfrastructuur, en slimme mobiliteitsdiensten.
  Deze sectoren kunnen meer banen creëren voor mensen met verschillende vaardigheden en opleidingen,
  zoals ingenieurs, technici, installateurs, chauffeurs, en programmeurs.
  Een laag laadpaaltarief zal de werkgelegenheid nog verder verhogen,
  waardoor de economie kan groeien en de sociale cohesie kan verbeteren.

Een ander belangrijk aspect is het harmoniseren van het laadpaaltarief binnen Europa.
Momenteel zijn er grote verschillen in de prijzen en voorwaarden voor het laden van elektrische voertuigen
in verschillende landen en regio’s.
Dit kan leiden tot verwarring, onzekerheid, en extra kosten voor de gebruikers van elektrische voertuigen,
vooral als ze grensoverschrijdend reizen.
Om dit probleem aan te pakken,
is het wenselijk om zoveel mogelijk gemeenschappelijke normen en regels te hebben voor het laadpaaltarief in Europa.
Dit kan bijvoorbeeld door een uniforme tariefstructuur,
een transparante prijsweergave, een interoperabel betaalmethode,
en een gemeenschappelijke kwaliteitsstandaard voor de laadinfrastructuur.
Een geharmoniseerd laadpaaltarief in Europa zal de gebruikers van elektrische voertuigen meer gemak,
vertrouwen, en keuzevrijheid bieden,
waardoor ze meer kunnen genieten van de voordelen van elektrisch rijden.

_________________

Punt 3.

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verplichting tot het gebruik van biologisch afbreekbare filters voor sigaretten en aanverwante producten

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De verordening (EU) 2019/904 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu1 heeft tot doel de negatieve impact van bepaalde kunststofproducten, waaronder sigarettenfilters die kunststoffen bevatten, op het milieu, met name het aquatisch milieu, en de menselijke gezondheid te voorkomen of te verminderen.

(2) Sigarettenfilters die kunststoffen bevatten, zijn de meest voorkomende vorm van plastic afval ter wereld, met naar schatting 4,5 biljoen peuken die elk jaar worden weggegooid2. De meeste sigarettenfilters zijn gemaakt van celluloseacetaat, een kunststof die tot 10 jaar nodig heeft om af te breken. Bovendien lekken de filters giftige chemicaliën in het milieu, die schadelijk zijn voor dieren en planten.

(3) De verordening (EU) 2019/904 legt verschillende maatregelen op om dit probleem aan te pakken, zoals het verbieden of belasten van sigarettenfilters, het stimuleren van rokers om hun peuken correct weg te gooien of te recyclen, of het ontwikkelen van alternatieve filters die biologisch afbreekbaar of herbruikbaar zijn. Deze maatregelen zijn echter niet voldoende om de doelstellingen van de verordening te bereiken en om een hoog niveau van bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid te waarborgen.

(4) Om de impact van sigarettenfilters op het milieu verder te verminderen, is het noodzakelijk om een verplichting in te voeren voor de fabrikanten en importeurs van sigaretten en aanverwante producten om uitsluitend biologisch afbreekbare filters te gebruiken voor hun producten. Biologisch afbreekbare filters zijn filters die volledig worden afgebroken door natuurlijke processen binnen een redelijke termijn zonder schadelijke residuen achter te laten.

(5) Biologisch afbreekbare filters kunnen worden gemaakt van natuurlijke materialen zoals hennep, katoen, vlas of papier, die binnen een week kunnen composteren. Er bestaan al verschillende bedrijven en onderzoekers die werken aan de ontwikkeling en productie van dergelijke filters, zoals Greenbutts3, een bedrijf dat filters maakt van hennep, katoen en vlas.

(6) Het gebruik van biologisch afbreekbare filters voor sigaretten en aanverwante producten zou niet alleen bijdragen tot de vermindering van plastic afval in het milieu, maar ook tot de bevordering van duurzame landbouw en bosbouw, aangezien de natuurlijke materialen waaruit deze filters bestaan uit hernieuwbare bronnen komen.

(7) Het gebruik van biologisch afbreekbare filters voor sigaretten en aanverwante producten zou ook kunnen leiden tot een vermindering van het roken, aangezien deze filters minder aantrekkelijk zouden zijn voor rokers dan synthetische filters. Bovendien zouden deze filters geen invloed hebben op de smaak of het aroma van de tabak, waardoor de rokers zich meer bewust zouden worden van de schadelijke gevolgen van het roken voor hun gezondheid.

(8) Het gebruik van biologisch afbreekbare filters voor sigaretten en aanverwante producten zou geen significante economische of sociale gevolgen hebben voor de tabaksindustrie of de consumenten, aangezien de kosten van deze filters vergelijkbaar of zelfs lager zouden zijn dan die van synthetische filters. Bovendien zouden de fabrikanten en importeurs van sigaretten en aanverwante producten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe verplichting.

(9) Deze verordening is in overeenstemming met het voorzorgsbeginsel en het beginsel dat bij milieubescherming preventieve maatregelen moeten worden genomen, zoals vastgelegd in artikel 191, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

 1. Deze verordening stelt regels vast betreffende de verplichting tot het gebruik van biologisch afbreekbare filters voor sigaretten en aanverwante producten die op de markt van de Unie worden gebracht.
 2. Deze verordening is van toepassing op sigaretten en aanverwante producten als bedoeld in artikel 2, punt 4, van Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad4.

Artikel 2

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. “sigaretten”: sigaretten als bedoeld in artikel 2, punt 5, van Richtlijn 2014/40/EU;
 2. “aanverwante producten”: producten die kunnen worden gebruikt voor het consumeren van tabak of andere kruidensubstanties door middel van een verbrandingsproces, met inbegrip van rol-uw-eigen-tabak, pijptabak, sigaren, cigarillo’s en waterpijptabak;
 3. “filters”: filters als bedoeld in artikel 2, punt 6, van Richtlijn 2014/40/EU;
 4. “biologisch afbreekbare filters”: filters die volledig worden afgebroken door natuurlijke processen binnen een redelijke termijn zonder schadelijke residuen achter te laten;
 5. “fabrikant”: fabrikant als bedoeld in artikel 2, punt 7, van Richtlijn 2014/40/EU;
 6. “importeur”: importeur als bedoeld in artikel 2, punt 8, van Richtlijn 2014/40/EU.

Artikel 3

Verplichting tot het gebruik van biologisch afbreekbare filters

 1. Vanaf [datum], mogen fabrikanten en importeurs alleen sigaretten en aanverwante producten op de markt brengen die zijn voorzien van biologisch afbreekbare filters.
 2. Fabrikanten en importeurs moeten ervoor zorgen dat de biologisch afbreekbare filters die zij gebruiken voldoen aan de volgende eisen:
 1. a) zij zijn gemaakt van natuurlijke materialen zoals hennep, katoen, vlas of papier;
 2. b) zij zijn geschikt om te worden gecomposteerd binnen een week onder normale omstandigheden;
 3. c) zij bevatten geen kunststoffen of andere synthetische stoffen;
 4. d) zij hebben geen invloed op de smaak of het aroma van de tabak of andere kruidensubstanties;
 5. e) zij voldoen aan de veiligheids- en kwaliteitsnormen die gelden voor sigaretten en aanverwante producten.
 1. Fabrikanten en importeurs moeten een certificaat verkrijgen van een onafhankelijke instantie die bevoegd is om te bevestigen dat de biologisch afbreekbare filters die zij gebruiken voldoen aan de eisen van lid 2. Zij moeten dit certificaat kunnen voorleggen aan de bevoegde autoriteiten op hun verzoek.

Artikel 4

Etikettering en verpakking

 1. Fabrikanten en importeurs moeten ervoor zorgen dat de sigaretten en aanverwante producten die zijn voorzien van biologisch afbreekbare filters, voldoen aan de eisen voor etikettering en verpakking die zijn vastgesteld in Richtlijn 2014/40/EU1.
 2. In afwijking van lid 1, moeten fabrikanten en importeurs op de verpakkingseenheden van sigaretten en aanverwante producten die zijn voorzien van biologisch afbreekbare filters, een specifiek kenmerk aanbrengen dat aangeeft dat de filters biologisch afbreekbaar zijn.
 3. Het specifieke kenmerk moet bestaan uit een logo of een symbool dat gemakkelijk te herkennen en te begrijpen is voor de consumenten. Het moet worden aangebracht op een zichtbare plaats op de verpakkingseenheid, zonder afbreuk te doen aan de gezondheidswaarschuwingen of andere verplichte informatie.
 4. De Commissie stelt bij uitvoeringshandelingen technische normen vast voor het specifieke kenmerk, met inbegrip van de vorm, de grootte, de kleur en de plaatsing ervan op de verpakkingseenheid. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 25, lid 3, van Richtlijn 2014/40/EU bedoelde onderzoeksprocedure.

Artikel 5

Toezicht en handhaving

 1. De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de handhaving van deze verordening.
 2. De lidstaten stellen passende sancties vast voor inbreuken op deze verordening en zorgen ervoor dat deze sancties worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
 3. De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk [datum] in kennis van de sancties die zij hebben vastgesteld overeenkomstig lid 2.

Artikel 6

Verslaglegging en evaluatie

 1. De lidstaten brengen uiterlijk [datum] verslag uit aan de Commissie over de toepassing van deze verordening.
 2. De Commissie evalueert uiterlijk [datum] de werking en de effectiviteit van deze verordening en brengt daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.
 3. Indien nodig doet de Commissie passende wetgevingsvoorstellen om deze verordening te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement De voorzitter

Voor de Raad De voorzitter

 

Hennep plantages voor onze toekomst.
Filters van sigaretten die in Europa worden geproduceerd moet voortaan van Hennep worden gemaakt.
Is de conclusie.

 

Hennep plantages voor onze toekomst.
Ook speciaal nodig voor heel de papier industrie.

 

___________________

Punt 4.

Waterstofvisie Energie Priority

 

Waterstofvisie is een concept dat stelt dat waterstof een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie,

door hernieuwbare energiebronnen te koppelen aan verschillende sectoren, zoals industrie, transport, gebouwen en elektriciteit.

Waterstofstrategie is een plan om de productie en het gebruik van waterstof te stimuleren,

met als doel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de energiezekerheid te vergroten en de economische groei te bevorderen.

Een voorbeeld van een waterstofstrategie is de Europese waterstofstrategie,

die in juli 2020 werd gelanceerd door de Europese Commissie.

Deze strategie heeft als doel om tegen 2030 een geïntegreerde waterstofmarkt in Europa te creëren,

met een capaciteit van 40 gigawatt aan hernieuwbare waterstofproductie en 10 miljoen ton aan waterstofverbruik.

De strategie omvat ook maatregelen om de vraag naar waterstof te stimuleren,

de infrastructuur voor waterstoftransport en -distributie te ontwikkelen, en de regelgeving en normen voor waterstof te harmoniseren.

Een nieuwe stadsoplossing voor vluchtelingen en een duurzame groene economie zou kunnen profiteren van de toepassing van waterstofvisie en -strategie.

Waterstof zou kunnen worden gebruikt om schone energie te leveren aan vluchtelingenkampen of nederzettingen,

die vaak afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of hout voor hun energiebehoeften.

Waterstof zou ook kunnen bijdragen aan de creatie van banen en inkomsten voor vluchtelingen,

door hen te betrekken bij de productie, het onderhoud of de distributie van waterstofapparatuur.

Bovendien zou waterstof kunnen helpen om de ecologische voetafdruk van vluchtelingenkampen of nederzettingen te verkleinen,

door de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling te verminderen.

 

 

 

Waterstofvisie is ook een belangrijk economisch concept

dat stelt dat waterstof een belangrijke rol kan spelen

in de overgang naar een koolstofarme economie,

door hernieuwbare energie op te slaan en te vervoeren, en door schone brandstof te leveren

voor verschillende sectoren, zoals transport, industrie en gebouwen.

Waterstofstrategie is een plan dat de doelstellingen, acties en maatregelen beschrijft om waterstofvisie te realiseren,

rekening houdend met de technische, economische en sociale uitdagingen.

Een voorbeeld van een waterstofstrategie is de Europese waterstofstrategie,

die in juli 2020 werd gepresenteerd door de Europese Commissie.

Deze strategie heeft als doel om tegen 2050 een geïntegreerde waterstofmarkt in Europa te creëren,

die gebaseerd is op groene waterstof (geproduceerd uit hernieuwbare elektriciteit) en die bijdraagt aan de klimaatneutraliteit van de EU.

De strategie omvat onder meer het stimuleren van de vraag naar waterstof in verschillende sectoren,

het ondersteunen van de ontwikkeling van waterstofproductie- en distributiecapaciteit,

het bevorderen van internationale samenwerking op het gebied van waterstof,

en het aanpassen van het regelgevingskader

om waterstof te integreren in de energiemarkt.

 

Frank Van Calster / auteur Energie Priority
België
Europa

 

 

Waterstof-visie-en-strategie document.

 

 

 

____________________

Punt 5.

 

Beste lezer,

Zoals u weet, staat de landbouwsector voor een grote uitdaging om de stikstofuitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en de natuur. Het recente stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt, bevat verschillende maatregelen om dit doel te bereiken, zoals het uitkopen van de meest vervuilende bedrijven, het verminderen van het aantal varkens, het stoppen met bemesten in waardevolle natuurgebieden en het investeren in natuurherstel.

Ik ben een voorstander van dit akkoord, maar ik denk dat er nog een andere oplossing mogelijk is, die zowel goed is voor het milieu als voor de boeren. Ik stel voor om biogascentrales te bouwen in landbouwgebieden, speciaal voor het verwerken van koeienmest. Biogascentrales zijn installaties die koeienmest omzetten in biogas, een hernieuwbare energiebron die gebruikt kan worden voor verwarming, koken, verlichting, transport en elektriciteit. Biogascentrales hebben vele voordelen, zoals:

 • Ze verminderen de methaanuitstoot van koeienmest, die anders in de atmosfeer zou komen en bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Methaan is een krachtig broeikasgas dat meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide.
 • Ze verminderen de ammoniakuitstoot van koeienmest, die anders in de lucht zou komen en zorgt voor stankoverlast, verzuring en eutrofiëring. Ammoniak is een schadelijke stof die de gezondheid van mens en dier kan aantasten.
 • Ze verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen, die eindig zijn en ook broeikasgassen uitstoten. Biogas is een hernieuwbare energiebron die lokaal geproduceerd kan worden.
 • Ze verhogen de waarde van koeienmest, die anders als afval wordt beschouwd. Biogas levert inkomsten op voor de boeren en bespaart kosten voor het afvoeren of verwerken van de mest.
 • Ze verbeteren de kwaliteit van de mest, die na vergisting overblijft als digestaat. Digestaat is een organische biofertilizer die rijk is aan stikstof, fosfor en kalium. Het kan gebruikt worden als kunstmestvervanger op het land, waardoor de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst worden verhoogd.

Om dit idee te realiseren, stel ik voor om de volgende acties te ondernemen:

 • Het bouwen van biogascentrales in landbouwgebieden, met voldoende capaciteit om de mest van alle nabijgelegen boerderijen te verwerken.
 • Het opvangen van alle mest die door de koeien wordt geproduceerd in de stallen, zodat deze niet meer op het land wordt verspreid of opgeslagen.
 • Het transporteren van de mest naar de biogascentrales, met behulp van geschikte voertuigen en infrastructuur.
 • Het betalen van een kleine vergoeding aan de boeren voor elke hoeveelheid mest die ze leveren aan de biogascentrales, als een stimulans om mee te doen aan dit project.
 • Het leveren van het biogas aan het openbare gasnet of het elektriciteitsnet, of het gebruiken voor eigen energievoorziening op de boerderij.

Ik denk dat dit idee een win-win situatie is voor alle betrokken partijen: de boeren, die hun inkomen kunnen behouden of verhogen; de consumenten, die kunnen genieten van duurzame energie; en het milieu, dat minder belast wordt door stikstof en broeikasgassen. Ik hoop dat u dit idee overweegt en dat u bereid bent om het akkoord te steunen samen met de boeren.

Je hebt ook gelijk dat een scheet door een koe buiten in de wei niet zo erg is voor het broeikasgas in de natuur. De meeste methaan die koeien produceren komt uit hun boeren, niet uit hun scheten. Volgens een bron5 komt ongeveer 95% van het methaan dat koeien uitstoten uit hun mond, terwijl slechts 5% uit hun achterste komt. Bovendien wordt methaan in de open lucht sneller afgebroken door chemische reacties met zuurstof en andere stoffen dan in een afgesloten ruimte zoals een stal.

 

Biogas uit koeienmest: een duurzame oplossing voor de landbouwsector

De landbouwsector staat voor een grote uitdaging om de stikstofuitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en de natuur. Het recente stikstofakkoord dat de Vlaamse regering heeft bereikt, bevat verschillende maatregelen om dit doel te bereiken, zoals het uitkopen van de meest vervuilende bedrijven, het verminderen van het aantal varkens, het stoppen met bemesten in waardevolle natuurgebieden en het investeren in natuurherstel. Maar is er nog een andere oplossing mogelijk, die zowel goed is voor het milieu als voor de boeren?

In dit opstel wil ik een voorstel doen om biogascentrales te bouwen in landbouwgebieden, speciaal voor het verwerken van koeienmest. Biogascentrales zijn installaties die koeienmest omzetten in biogas, een hernieuwbare energiebron die gebruikt kan worden voor verwarming, koken, verlichting, transport en elektriciteit. Ik zal eerst uitleggen hoe biogascentrales werken en wat de voordelen ervan zijn. Daarna zal ik beschrijven welke acties nodig zijn om dit idee te realiseren en wat de mogelijke kosten en baten zijn.

Hoe werken biogascentrales?

Biogascentrales maken gebruik van een natuurlijk proces dat vergisting heet. Vergisting is de afbraak van organisch materiaal, zoals koeienmest, in een zuurstofloze omgeving. Hierbij komen gassen vrij, zoals methaan en koolstofdioxide. Dit gasmengsel noemen we biogas.

Om biogas te produceren, moet koeienmest eerst verzameld en opgeslagen worden in een afgesloten ruimte, zoals een tank of een silo. Daar wordt de mest gemengd met water en eventueel andere organische stoffen, zoals maïs of gras. Dit mengsel noemen we biomassa.

De biomassa wordt vervolgens verwarmd tot ongeveer 40 graden Celsius en constant geroerd. Dit bevordert de groei van bacteriën die de biomassa afbreken. Dit proces duurt ongeveer 30 tot 60 dagen, afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid van de biomassa.

Het biogas dat uit de vergisting komt, wordt opgevangen in een gasdichte koepel boven de tank of de silo. Het biogas kan dan gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals:

 • Het verwarmen van water of ruimtes met behulp van een gasboiler of een warmtepomp.
 • Het koken van voedsel met behulp van een gasfornuis of een oven.
 • Het verlichten van huizen met behulp van gaslampen of led-lampen.
 • Het aandrijven van voertuigen met behulp van een gasmotor of een brandstofcel.
 • Het opwekken van elektriciteit met behulp van een generator of een turbine.

Het biogas kan ook gezuiverd en verbeterd worden tot groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas kan dan ingevoerd worden in het openbare gasnet of verkocht worden aan externe afnemers.

Naast biogas levert vergisting ook een ander product op: digestaat. Digestaat is het vaste of vloeibare restmateriaal dat overblijft na vergisting. Digestaat is een organische biofertilizer die rijk is aan stikstof, fosfor en kalium. Digestaat kan gebruikt worden als kunstmestvervanger op het land, waardoor de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst worden verhoogd.

Wat zijn de voordelen van biogascentrales?

Biogascentrales hebben vele voordelen voor het milieu, de economie en de samenleving. Ik zal er een paar noemen:

 • Ze verminderen de methaanuitstoot van koeienmest, die anders in de atmosfeer zou komen en bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Methaan is een krachtig broeikasgas dat meer warmte vasthoudt dan koolstofdioxide.
 • Ze verminderen de ammoniakuitstoot van koeienmest, die anders in de lucht zou komen en zorgt voor stankoverlast, verzuring en eutrofiëring. Ammoniak is een schadelijke stof die de gezondheid van mens en dier kan aantasten.
 • Ze verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen, die eindig zijn en ook broeikasgassen uitstoten. Biogas is een hernieuwbare energiebron die lokaal geproduceerd kan worden.
 • Ze verhogen de waarde van koeienmest, die anders als afval wordt beschouwd. Biogas levert inkomsten op voor de boeren en bespaart kosten voor het afvoeren of verwerken van de mest.
 • Ze verbeteren de kwaliteit van de mest, die na vergisting overblijft als digestaat. Digestaat is een organische biofertilizer die rijk is aan stikstof, fosfor en kalium. Het kan gebruikt worden als kunstmestvervanger op het land, waardoor de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst worden verhoogd.

Wat zijn de acties die nodig zijn om dit idee te realiseren?

Om biogascentrales te bouwen in landbouwgebieden, zijn er verschillende acties nodig, zoals:

 • Het bouwen van biogascentrales in landbouwgebieden, met voldoende capaciteit om de mest van alle nabijgelegen boerderijen te verwerken.
 • Het opvangen van alle mest die door de koeien wordt geproduceerd in de stallen, zodat deze niet meer op het land wordt verspreid of opgeslagen.
 • Het transporteren van de mest naar de biogascentrales, met behulp van geschikte voertuigen en infrastructuur.
 • Het betalen van een kleine vergoeding aan de boeren voor elke hoeveelheid mest die ze leveren aan de biogascentrales, als een stimulans om mee te doen aan dit project.
 • Het leveren van het biogas aan het openbare gasnet of het elektriciteitsnet, of het gebruiken voor eigen energievoorziening op de boerderij.

Wat zijn de mogelijke kosten en baten van deze oplossing?

De kosten en baten van deze oplossing hangen af van veel factoren, zoals het type en de grootte van de installatie, de afstand en de infrastructuur, de subsidies en de vergoedingen. Ik kan je niet precies vertellen hoeveel deze oplossing kost of oplevert voor elke boer, maar ik kan je wel wat informatie geven over de mogelijke kosten en baten op basis van webzoekresultaten.

Volgens een bron kost een biogasinstallatie op boerderijschaal gemiddeld 500.000 euro, waarvan ongeveer 40% gesubsidieerd wordt door de overheid. Een biogasinstallatie op grotere schaal kost gemiddeld 2 miljoen euro, waarvan ongeveer 20% gesubsidieerd wordt. De exploitatiekosten bedragen ongeveer 10% van de investeringskosten per jaar.

Volgens een andere bron levert een biogasinstallatie op boerderijschaal gemiddeld 50.000 euro per jaar op aan inkomsten uit biogas en digestaat. Een biogasinstallatie op grotere schaal levert gemiddeld 200.000 euro per jaar op. De vergoeding voor het leveren van biogas aan het gasnet of het elektriciteitsnet bedraagt ongeveer 0,06 euro per kubieke meter.

Volgens een derde bron kost het opvangen en opslaan van koeienmest in de stal gemiddeld 5 euro per koe per jaar. Het transporteren van koeienmest naar de biogascentrale kost gemiddeld 10 euro per ton mest.

 

Methaan is een natuurlijk gas, maar het is ook een krachtig broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Methaan houdt meer warmte vast dan koolstofdioxide (CO2), het meest voorkomende broeikasgas. Volgens een bron is methaan verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de mondiale opwarming door broeikasgassen. Ongeveer een derde van de totale methaanuitstoot wordt veroorzaakt door herkauwers, zoals koeien. Dat betekent dat de methaanuitstoot van koeien ongeveer 10% van de totale opwarming van de aarde veroorzaakt.

Het is waar dat een koe die in de wei staat, minder methaan uitstoot dan een koe die in de stal staat. Dat komt omdat een koe in de wei meer gras eet, wat minder vergistbaar is dan ander voer, zoals maïs of soja. Bovendien wordt methaan in de open lucht sneller afgebroken door chemische reacties met zuurstof en andere stoffen dan in een afgesloten ruimte zoals een stal. Volgens een bron stoot een koe in de wei ongeveer 250 liter methaan per dag uit, terwijl een koe in de stal ongeveer 500 liter methaan per dag uitstoot.

Daarom kan technologie de oplossing bieden om de methaanuitstoot van koeien te verminderen en zo het klimaat te beschermen. Een mogelijke technologie is het gebruik van biogascentrales, die koeienmest omzetten in biogas, een hernieuwbare energiebron die gebruikt kan worden voor verwarming, koken, verlichting, transport en elektriciteit. Biogascentrales hebben vele voordelen, zoals:

 • Ze verminderen de methaanuitstoot van koeienmest, die anders in de atmosfeer zou komen en bijdraagt aan de opwarming van de aarde.
 • Ze verminderen de ammoniakuitstoot van koeienmest, die anders in de lucht zou komen en zorgt voor stankoverlast, verzuring en eutrofiëring.
 • Ze verminderen het gebruik van fossiele brandstoffen, die eindig zijn en ook broeikasgassen uitstoten.
 • Ze verhogen de waarde van koeienmest, die anders als afval wordt beschouwd.
 • Ze verbeteren de kwaliteit van de mest, die na vergisting overblijft als digestaat.

Om biogascentrales te bouwen en te gebruiken, moeten er wel investeringen gedaan worden door de overheid, de boeren en de energieleveranciers. Er moeten ook subsidies en vergoedingen gegeven worden om deze technologie aantrekkelijk te maken. Maar als deze investeringen gedaan worden, kan biogas uit koeienmest een duurzame oplossing zijn voor het stikstofakkoord. 

 

Stikstofakkoord voor de bevordering van groen gas uit koeienmest

De Vlaamse regering, de landbouwsector en de energiebedrijven komen overeen om samen te werken aan de volgende doelstellingen:

 • Het verminderen van de stikstofuitstoot uit de landbouwsector en het beschermen van het klimaat en de natuur.
 • Het verhogen van de productie en het gebruik van hernieuwbare energie uit groen gas.
 • Het creëren van economische kansen en sociale voordelen voor de boeren en de consumenten.

Om deze doelstellingen te bereiken, worden de volgende maatregelen genomen:

 • Er worden biogascentrales gebouwd in landbouwgebieden, met voldoende capaciteit om de mest van alle nabijgelegen boerderijen te verwerken. De biogascentrales worden uitgebaat door gespecialiseerde organisaties, die ervaring hebben met het ontwerpen, bouwen en beheren van biogasinstallaties .
 • Alle mest die door de koeien wordt geproduceerd wordt opgevangen in de stallen, zodat deze niet meer op het land wordt verspreid of opgeslagen. De mest wordt naar de biogascentrales getransporteerd, met behulp van geschikte voertuigen en infrastructuur.
 • De boeren krijgen een kleine vergoeding voor elke hoeveelheid mest die ze leveren aan de biogascentrales, als een stimulans om mee te doen aan dit project. De vergoeding is gebaseerd op het gewicht en de kwaliteit van de mest, en wordt maandelijks uitbetaald.
 • Het biogas wordt geleverd aan het openbare gasnet, als een duurzaam alternatief voor aardgas. Biogas wordt eerst gezuiverd en verbeterd tot groen gas, dat dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas heeft veel voordelen voor het milieu en de samenleving, zoals het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen, het verhogen van de energiezekerheid en -diversiteit, en het verhogen van het inkomen en de leefbaarheid van de boeren .
 • Het digestaat dat overblijft na vergisting wordt verwerkt tot korrels die gebruikt kunnen worden als organische meststof op het land, waardoor de bodemvruchtbaarheid en de gewasopbrengst worden verhoogd. Het digestaat wordt eerlijk verdeeld onder de landbouwbedrijven die meststoffen nodig hebben voor hun gewassen. Het digestaat is rijk aan stikstof, fosfor en kalium, en kan gebruikt worden als kunstmestvervanger .

De Vlaamse regering ondersteunt dit project door:

 • Subsidies, vrijstellingen of verminderingen te verlenen van de heffingen op de productie, het gebruik en de afzet van dierlijke mest aan de boeren die meedoen aan dit project.
 • Groenestroomcertificaten, warmte-krachtcertificaten of garanties van oorsprong toe te kennen aan de producenten of invoerders van biogas of groen gas.
 • Een wettelijk kader te creëren voor de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van biogas en groen gas.
 • Een sensibiliseringscampagne te voeren om het publiek te informeren over de voordelen van biogas en groen gas.

Dit stikstofakkoord treedt in werking op 1 januari 2024 en wordt elke vijf jaar geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig.

 

Voordelen van Biogas en groengas Adobe document

 

 

5.1.

Het mesttransport met een speciale vrachtwagen van de biogasmaatschappij is een manier om de mestoverschotten in de landbouw te verminderen en tegelijkertijd hernieuwbare energie te produceren. De biogasmaatschappij heeft een vrachtwagen die mest kan ophalen bij de boerderijen, zonder dat er traktoren nodig zijn. De vrachtwagen heeft een zuigdarm die de mest uit de beerput of de opslagplaats kan zuigen en in de tank kan laden. De vrachtwagen heeft ook een weegsysteem, een monsterapparatuur en een GPS-systeem om het transport te registreren .

De voordelen van deze methode zijn:

 • Voor de veeboeren: Zij kunnen hun mest kwijt aan de biogasmaatschappij, die hen een vergoeding betaalt voor elke ton mest. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de opslag, het transport of de verwerking van hun mest. Zij kunnen ook profiteren van de biogasproductie, die hen elektriciteit of warmte kan leveren .
 • Voor het verkeer: Het mesttransport met een speciale vrachtwagen vermindert het aantal traktoren op de wegen, wat de veiligheid en de doorstroming verbetert. De vrachtwagen kan meer mest vervoeren in één keer, waardoor er minder ritten nodig zijn. De vrachtwagen kan ook flexibeler rijden, omdat hij niet gebonden is aan bepaalde tijden of routes .
 • Voor het milieu: Het mesttransport met een speciale vrachtwagen vermindert de ammoniakemissie van de mest, wat goed is voor de luchtkwaliteit en het klimaat. De vrachtwagen kan water toevoegen aan de mest om de ammoniakconcentratie te verlagen. De vrachtwagen kan ook lekken of morsen voorkomen, wat goed is voor de bodem en het water . Bovendien maakt het mesttransport met een speciale vrachtwagen het mogelijk om de mest te verwerken tot biogas, wat een vorm van hernieuwbare energie is die fossiele brandstoffen kan vervangen .

_________________________________________________

___________________

9. Klimaatopwarming stijgende zeespiegel

 

Projectnaam: Energie-eilanden

Doel: Het bouwen van energie-eilanden uit beton of metaal
die fungeren als bufferzones tegen de stijgende zeespiegel
en die duurzame elektriciteit opwekken uit getijdenenergie.

Achtergrond: De klimaatverandering veroorzaakt een stijging van de zeespiegel,
die een bedreiging vormt voor de kustgebieden van landen zoals België en Nederland.
Er is ook een groeiende vraag naar hernieuwbare energiebronnen
om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen
en de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Beschrijving: Het project bestaat uit het ontwerpen en bouwen van energie-eilanden die bestaan uit betonnen of metalen structuren
die water opslaan tijdens vloed en loslaten tijdens eb.
Door middel van turbines of generatoren wordt de kinetische energie van het water omgezet in elektriciteit,
die vervolgens wordt getransporteerd naar het vasteland via kabels.
De energie-eilanden dienen ook als bufferzones die de impact van golven en stormvloeden op de kust verminderen.
Ze kunnen ook worden verbonden met elkaar of met het land door middel van dijken of sluizen,
om zo landwinning te bevorderen en extra ruimte te creëren voor landbouw, wonen of recreatie.

Voordelen: Het project heeft verschillende voordelen, zoals:

 • Het levert een schone en betrouwbare vorm van energie die gebruik maakt van een natuurlijke hulpbron.
 • Het draagt bij aan de aanpassing aan de klimaatverandering door de kust te beschermen tegen overstromingen en erosie.
 • Het biedt mogelijkheden voor economische ontwikkeling en sociale welvaart door landwinning en nieuwe activiteiten.

Uitdagingen: Het project heeft ook enkele uitdagingen, zoals:

 • Het vereist een hoge investering in materiaal, technologie en infrastructuur.
 • Het moet rekening houden met de ecologische impact op het mariene leven en de sedimentatie.
 • Het moet zorgen voor een goede integratie met het bestaande elektriciteitsnetwerk en een efficiënte opslag van de overtollige energie.

 

 

 

De energie eilanden dat elektriciteit opwekken via eb en vloed door water op te slagen tijdens vloed.
Men zou die beter groot hoog en stevig maken, ik dacht aan betonneren of andere sterke materialen zoals metalen.

Om tegen de zeespiegel stijgende zeewater het land te kunnen beschermen later.

Door meerdere energie-eilanden, later in de toekomst aan elkaar te hechten via sluizen en dijken.

Zodat we landwinning kunnen voorbereiden voor de toekomst al te beschermen tegen het stijgende zeewater door de klimaatopwarming.
 

__________________

Punt 10.

Hennep papiermachines:
een innovatieve oplossing voor een duurzame papierindustrie

Wist u dat hennep een uitstekende grondstof is voor de productie van papier en karton?
Hennep is een snelgroeiend gewas dat weinig water, meststoffen en pesticiden nodig heeft.
Bovendien kan hennep de bodemkwaliteit verbeteren en CO2 opslaan.
Hennep papier is sterk, biologisch afbreekbaar en recyclebaar.
Het heeft ook een unieke textuur en uitstraling.

Maar om hennep papier te maken, zijn er ook geschikte machines nodig.
De huidige papiermachines zijn vooral ontworpen om houtvezels te verwerken,
die andere eigenschappen hebben dan hennepvezels.
Het aanpassen van deze machines is niet eenvoudig
en kan leiden tot kwaliteits-, efficiëntie- en kostproblemen.

Daarom pleiten wij voor de ontwikkeling en invoering van nieuwe papiermachines
die speciaal zijn afgestemd op hennepvezels.
Deze machines zouden in staat zijn om hennep papier te produceren met een hogere opbrengst,
een betere kwaliteit en een lagere milieu-impact dan de bestaande machines.
Bovendien zouden deze machines ook andere vezels kunnen verwerken,
zoals vlas, gras of oud papier,
waardoor de diversiteit en flexibiliteit van de papierindustrie zou toenemen.

Om deze innovatie te realiseren,
is er ook een goede samenwerking nodig tussen de landbouwsector en de papiersector.
De landbouwers moeten bereid zijn
om hennep te telen als een alternatief of aanvullend gewas op hun akkers. 
Volgens een studie van Inagro is er in Vlaanderen
voldoende landbouwgrond beschikbaar
om hennep te telen zonder dat dit ten koste gaat van de voedselproductie.
Bovendien kan hennep een interessante bron van inkomsten zijn voor de boeren,
aangezien er een groeiende vraag is naar hennepvezels voor verschillende toepassingen,
waaronder textiel, bouwmaterialen en bio-composieten.

De papiersector moet op zijn beurt bereid zijn om te investeren in nieuwe machines
en processen om hennep papier te maken.
Dit vergt een aanzienlijke financiële inspanning,
maar kan ook leiden tot een concurrentievoordeel op de internationale markt.
Hennep papier kan immers inspelen op de toenemende vraag naar duurzame,
lokale en traceerbare producten.

Om deze samenwerking te ondersteunen,
is er ook een gunstig politiek klimaat nodig.
De overheid moet de hennepteelt en -verwerking stimuleren
door middel van subsidies, regelgeving, onderzoek en voorlichting.
De overheid moet ook de dialoog bevorderen tussen de verschillende actoren in de waardeketen,
zoals telers, verwerkers, fabrikanten, distributeurs en consumenten.
De overheid moet ook rekening houden met de sociale
en economische gevolgen van deze transitie voor de betrokken sectoren en regio’s.

Wij geloven dat hennep papiermachines een belangrijke stap zijn
naar een duurzame papierindustrie in Europa.
Wij roepen dan ook alle betrokken partijen op om samen te werken aan dit gemeenschappelijke doel.
Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden
tot meer innovatie, meer werkgelegenheid, meer welvaart en meer welzijn voor iedereen.

 

Naast de voordelen die we al hebben genoemd,
willen we ook graag wijzen op de mogelijkheid
om het waterverbruik in de papierproductie te verminderen met hennep papiermachines.
Zoals u weet,
is water een kostbaar en schaars goed,
dat we moeten beschermen en besparen. 
De papierindustrie is een van de grootste waterverbruikers ter wereld,
met gemiddeld 10 liter water per A4-vel papier
.

Dit heeft een grote impact op het milieu, het klimaat en de samenleving.

Hennep papiermachines kunnen hier verandering in brengen,
door gebruik te maken van innovatieve technologieën en processen die het waterverbruik minimaliseren.
Hier zijn enkele voorbeelden van hoe dit kan worden gedaan:

Het gebruik van gesloten waterkringlopen,
waarbij het water dat gebruikt wordt voor het maken van papier
wordt gezuiverd en hergebruikt, in plaats van geloosd te worden. 

Dit vermindert niet alleen het  waterverbruik, maar ook de watervervuiling en de afvalwaterkosten.

 

Het gebruik van droge of semi-droge bladvorming,
waarbij de vezelsuspensie wordt gevormd tot een papierblad met behulp van lucht of stoom,
in plaats van water. 
Dit vermindert de hoeveelheid water die nodig is voor het ontwateren en drogen van het papier.

 

Met deze maatregelen kunnen hennep papiermachines
het waterverbruik in de papierproductie aanzienlijk verminderen,
tot wel 90% volgens sommige schattingen
.

Dit zou een enorme bijdrage leveren aan de duurzaamheid en circulariteit van de papierindustrie,
en aan het behoud van onze kostbare watervoorraden.

Wij hopen dat u hierdoor nog meer overtuigd bent
van het potentieel van hennep papiermachines voor een betere planeet. 
 

Wij nodigen u uit om ons te steunen in ons streven naar een duurzame e-commerce voor een betere planeet.

 

Met vriendelijke groeten,
Energie Priority
België
Europa

 

 

 

________________________________________________

 

 

Punt 6. Waterstof productie om water te maken uit lucht.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

Word nog onderzocht:

 

Beste aandeelhouders van het water,

Wij schrijven u deze brief om u een uniek en innovatief project voor te stellen dat de toekomst van het water en het milieu kan veranderen.
Het project heet HydroStation, en het is een speciaal station dat water uit de lucht kan produceren met behulp van zonne-energie en condensatie.
Het doel van het project is om de fauna en flora te herstellen door het terug vullen van bijna uitgedroogde meren.

Zoals u weet, zijn meren essentiële ecosystemen die een grote rol spelen in de biodiversiteit, de klimaatregulering, de waterkringloop en de menselijke welvaart.
Helaas worden veel meren bedreigd door de klimaatverandering, de overexploitatie, de vervuiling en de verstedelijking.
Dit leidt tot het verlies van water, leven en waarde.

Wij geloven dat HydroStation een oplossing kan bieden voor dit probleem.
HydroStation is een groot station dat water uit de lucht haalt met behulp van zonnepanelen die warme lucht condenseren tot waterdruppels.
Het station kan tot 2000 liter water per dag produceren, zelfs in droge gebieden.
Het station kan ook het water zuiveren en transporteren naar het meer.

Wij willen een massaproductie van HydroStations bouwen in containers, zodat we 500 van die stations kunnen plaatsen bij elk uitgedroogd meer dat we willen herstellen. We schatten dat we zo het waterpeil van het meer in een aantal jaren langzaam kunnen terug vullen, afhankelijk van de grootte en de verdampingssnelheid van het meer.

Om dit project te realiseren, hebben we uw steun nodig.
Wij vragen u om te investeren in het project door middel van de aandelen van het water op de beurs.
Wij beloven u dat dit project niet alleen goed is voor het milieu, maar ook voor uw rendement.
Wij verwachten dat dit project een grote vraag zal genereren naar wateraandelen, waardoor hun waarde zal stijgen.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over dit project als wij.
Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een afspraak te maken om het project te bespreken.
Wij danken u voor uw aandacht en uw interesse.

Hoogachtend,

Het HydroStation-team

 

 

Beste lezer,

Wij zijn verheugd om u een uniek en innovatief project voor te stellen dat de toekomst van het water en het milieu kan veranderen. Het project heet HydroStation, en het is een speciaal station dat water uit de lucht kan produceren met behulp van zonne-energie en condensatie. Het doel van het project is om de fauna en flora te herstellen door het terug vullen van bijna uitgedroogde meren.

HydroStation is een groot station dat water uit de lucht haalt met behulp van zonnepanelen die warme lucht condenseren tot waterdruppels. Het station kan tot 2000 liter water per dag produceren, zelfs in droge gebieden. Het station kan ook het water zuiveren en transporteren naar het meer.

Wij willen een massaproductie van HydroStations bouwen in containers, zodat we 500 van die stations kunnen plaatsen bij elk uitgedroogd meer dat we willen herstellen. We schatten dat we zo het waterpeil van het meer in een aantal jaren langzaam kunnen terugvullen, afhankelijk van de grootte en de verdampingssnelheid van het meer.

Wij willen ook dat u deel uitmaakt van dit project. Wij nodigen u uit om uw creativiteit en talent te gebruiken om mooie bouwwerken te ontwerpen waarin de HydroStations staan geïnstalleerd. U kunt uw eigen stijl en visie toepassen om het landschap te verfraaien en het publiek te inspireren.

U kunt ook uw eigen ideeën en suggesties delen om het project te verbeteren en te optimaliseren. Misschien vindt u nog betere methoden om op een moderne wijze water te kunnen produceren van de lucht. Wij staan open voor uw feedback en input.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent over dit project als wij. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken aan deze geweldige uitdaging. Wij danken u voor uw aandacht en uw interesse.

Hoogachtend,

Het HydroStation-team

 

Energie Priority, grondlegger van: Aqua-Art-gebouwen, een innovatief project om water te produceren uit lucht voor droge meren. Elk Aqua-Art-gebouw bevat 500 HydroStations, die samen 1 miljoen liter water per dag kunnen zuiveren en teruggeven aan de natuur.

De technologie voor water productie uit de lucht,
kan ook gebruikt worden voor te bouwen aan waterzuiveringsstations voor voldoende drinkwater te voorzien tijdens langdurige droogte.

 

 

De overige punten die van Energie Priority zijn, staan op de pagina met Oplossingen